VESELÝ & PARTNER – advokátní kancelář – Mariánské Lázně VESELÝ & PARTNER – advokátní kancelář – Mariánské Lázně VESELÝ & PARTNER – advokátní kancelář – Mariánské Lázně VESELÝ & PARTNER – advokátní kancelář – Mariánské Lázně VESELÝ & PARTNER – advokátní kancelář – Mariánské Lázně VESELÝ & PARTNER – advokátní kancelář – Mariánské Lázně

Odměna za právní služby - VESELÝ & PARTNER – advokátní kancelář – Mariánské Lázně
zakládání a správa společností, právní poradenství, daňové poradenství, obchodní kontakty, nemovitosti

ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

V souladu se zákonem č. 85/1996 o advokacii vykonává advokát činnost za odměnu a od klienta může požadovat přiměřenou zálohu. Způsob určení odměny a náhrad je stanoveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna advokáta za poskytování právních služeb může být sjednána smluvně mezi advokátem a klientem jako:

a není-li odměna takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky (advokátní tarif) o mimosmluvní odměně. Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Stanovení konkrétního typu a výše odměny je však vždy záležitostí individuální domluvy mezi advokátní kanceláří a klientem, a to s přihlédnutím na mnohá kritéria, s ohledem na věcnou a právní náročnost poskytované právní služby věci, nutnost použití cizího jazyku či práva, dále s ohledem na to, zda klient požaduje trvalé zastupování ve všech věcech či zastoupení v jednotlivých případech, eventuelně toho, zda právní služba bude poskytována v sídle advokáta či se předpokládají časově náročné úkony externě, časové požadavky klienta na vyřízení věci, pravděpodobnost, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta atd.

Výše odměny za právní služby je nepochybně jedním z kritérií, která klient zvažuje při rozhodování, zda vůbec a kterou advokátní kancelář v dané věci angažovat. Nemělo by však v žádném případě jít o kritérium jediné či kritérium bez dalšího rozhodující.
Jistě existují i výjimky, ale právě v oblasti právních služeb platí více než kde jinde, že „úspora" dosažená nevyhledáním odborné právní pomoci, spoléháním na obecné právní vzory dostupné na internetu či angažováním takzvaně „levného" právníka se ve svém důsledku může rovnat těžko nahraditelné ztrátě v blízké či vzdálenější budoucnosti.
S těmito případy, kdy už je mnohdy pozdě pro účinnou právní pomoc, se advokáti setkávají bohužel až příliš často. Situace je v mnohém srovnatelná s pojištěním - pokud již dojde k pojistné události, je příliš pozdě na uzavření pojistné smlouvy, na základě které by byla vzniklá škoda nahrazena. Je také příliš pozdě na změnu „levné a výhodné" pojistné smlouvy, která však vzniklou pojistnou událost nekryje.
Již v římském právu platila známá zásada „vigilantibus iura" tedy „práva patří bdělým".
Stejně jako je chirurgický zákrok vhodné svěřit do rukou zručného lékaře-chirurga, je v právních záležitostech vhodné vyhledat odbornou pomoc u kvalitního advokáta.

Podporujeme Royal Golf Club Mariánské Lázně European Golf Association The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews Česká Golfová Federace Mariánské Lázně